แอลกอฮอล์คุณภาพที่ผลิตโดย บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด ได้รับมาตรฐาน  ISO9001:2008 , GMP&HACCP CODEX 4:2003 ,มอก.640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ ทางเภสัชกรรม , มอก.640 เล่ม 2-2553 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม และ มาตรฐานกรมปศุสัตว์ ภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต จัดจ าหน่ายโดย บริษัท กรีนฟาร์มาฮอล จา กดั ซงึ่ เป็นบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตามคุณภาพและข้อกำหนดที่ได้มาตรฐาน

ALCOH A

เป็นสารละลายเคมีภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาด เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ล้างทำความสะอาดพื้นผิว ภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ALCOH AI

เป็นสารละลายเคมีภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาด เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ล้างทำความสะอาดพื้นผิว ภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ALCOH – A96

เป็นสารละลายเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ล้างทำความสะอาดพื้นผิว ภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ALCOH – AI96

เป็นสารละลายเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ล้างทำความสะอาดพื้นผิว ภาชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ALCOH – A70

เป็นสารทำความสะอาดพื้นผิว ภาชนะ และอุปกรณ์ ล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ALCOH – AI70

เป็นสารทำความสะอาดพื้นผิว ภาชนะ และอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง ล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

ALCOH-AAA

เป็นสารละลายเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสเปรย์กระป๋อง เป็นสารทำละลายหมึกสิ่งพิมพ์ทั่วไป

ALCOH – AI99

เป็นสารละลายเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสเปรย์กระป๋อง เป็นสารทำละลายหมึกสิ่งพิมพ์ทั่วไปและหมึกพิมพ์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร

” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ได้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา“
APEX ALCO CO.,LTD
Tel.02-416-4677-8    Fax.02-416-4679
Email. sales@bkkalcohol.com